Organisation og økonomi

Menighedens organisation


Menighedsmødet, som afholdes 3-4 gange om året, er det forum, hvor alle menighedens væsentlige anliggender finder en afgørelse gennem samtale og evt. afstemning. Menighedsmødet er menighedens højeste myndighed. Alle, der regner sig som en del af menigheden fællesskab er velkommen til at deltage. Kun, når der skal stemmes om sager med større juridisk eller økonomisk rækkevidde skelnes mellem medlemmer og ikke-medlemmer.


Menighedsrådet, som er menighedens daglige ledelse, vælges af menighedsmødet. Desuden kan der nedsættes forskellige udvalg til at varetage specifikke opgaver i fællesskabet.


Menighedens organisation og økonomi er reguleret af et sæt vedtægter og regler, som menigheden har vedtaget som sit juridiske grundlag.

 

Menighedens økonomi


Menighedens medlemmer er i fællesskab ansvarlige for menighedens økonomi. Som frikirke modtager vi (i princippet) ikke tilskud fra staten - dog modtager vi et indirekte tilskud, idet bidrag til menigheden efter nærmere regler kan fratrækkes på selvangivelsen.


Menigheden ejer selv kirkebygningen og bekoster dens drift, ligesom menigheden selv aflønner præsten.

Medlemsbidrag er frivillige og er kun kendt af én i menigheden, som holder styr på indbetalinger, så der kan udskrives kvittering til skattevæsenet.